Защита на лични данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

За целите на своята дейност търговско дружество „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност представлява уведомление за обработването на лични данни по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД и е приложима за Вас, ако сте кандидат за работа, клиент или потенциален клиент на предлаганите от „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД продукти и услуги. Тази политика има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е търговско дружество „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД , вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201177258, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Никола Петков" 1, ел. поща: [email protected], тел.: 02 955 48 00.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

Във връзка с предоставяните от него услуги, „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД обработва лични данни относно следните физически лица:

 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството;
 • Кандидати за работа и работници / служители на дружеството;

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • идентификационни данни – три имена, ЕГН или номер на чужденец/друг идентификатор;
 • данни за контакт – телефон, ел. поща, факс, адрес;
 • финансова информация, включително банкови сметки;
 • друга информация и лични данни, необходими за изпълнение на задължения по трудово-осигурителното и данъчното законодателство
 • данни от видеонаблюдение в обектите ни.

Цели на обработване

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 1. Търговия и следпродажбено обслужване във физическите ни магазини и онлайн магазина на адрес  https://marmag.bg.
 2. Маркетинг, вкл. чрез абониране за онлайн бюлетин на дружеството, при наличие на съгласие от страна на получателите.
 3. Сключване на договори и преддоговорни отношения.
 4. Защита на легитимни интереси на дружеството, включително:
 • осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на дружеството;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред;
 • осигуряване на сигурността в обектите си чрез жива охрана, СОТ и видеонаблюдение.
 1. За спазване на нормативни задължения:
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • изпълнение на разпореждания на компетентни държавни или съдебни органи.
 1. Подбор на служители по трудово правоотношение.

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Спазване на законови задължения, приложими спрямо дружеството;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Съгласие на субекта на данни. Даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време.

Как събираме лични данни и имате ли задължение да ни ги предоставяте?

Личните данни се предоставят на дружеството пряко от самите лица, от техните работодатели или от наши контрагенти. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, респективно да сключи договор или да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Какви видове лични данни обработва нашето дружество при използване на онлайн магазина ни на адрес https://marmag.bg?

Регистрацията на потребител в електронния магазин е създадена с цел удобство за пазаруване при настояща и бъдещи покупки. Основанието за обработване на личните Ви данни са преддоговорни отношения. Целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки, като Вие предоставяте Ваши данни за контакт – имена, адрес, електронна поща, както и адрес и телефон при доставка до адрес.

Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“, както и чрез влизане през Вашия профил в Google+ или Facebook.

При онлайн пазаруване ние не съхраняваме данни за Вашата кредитна карта или профили в системи за електронни плащания. При тези операции Вие ще бъдете прехвърлени на уеб страницата на съответния оператор на платежни услуги.

Ако при онлайн пазаруване имате нужда от фактура за продажба на физическо лице, съобразно българското законодателство, обработваме Вашето име и ЕГН.

Описаните данни ни позволяват да изпълним задълженията си по възникналите между страните договорни отношения за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

Имате възможност да се осведомите за информационния ни бюлетин, в резултат на изразено от Вас съгласие, както и имате възможност да прекратите абонамента си за бюлетина.

Можете да поискате изтриване на профила си в онлайн магазина ни, като следва да имате предвид, че изтриването на профила Ви не довежда автоматично до изтриване на историята на покупките Ви, доколкото дружеството ни има задължения по Закона за счетоводството и други нормативни актове.

При използването на онлайн магазина ни, за целите на техническото обслужване е възможно съхраняване на техническа информация за Вас, вкл. IP адрес, тип на използвания браузър и подобни.

Личните данни, въведени в онлайн магазина ни, се обработват изцяло на територията на Европейския съюз.

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Toзи yeб caйт изпoлзвa Gооglе АdWоrdѕ, ycлyгa зa peмapĸeтинг и пoвeдeнчecĸo нacoчвaнe, пpeдocтaвeнa oт Gооglе. C тaзи ycлyгa peĸлaмнaтa дeйнocт нa www.marmag.bg ce cвъpзвa c peĸлaмнaтa мpeжa Аdwоrdѕ пocpeдcтвoм „биcĸвитĸи“. „МАР МАГ ИТИ" ЕООД нe идeнтифициpa и нe cъбиpa дaнни зa пoтpeбитeлитe пocpeдcтвoм Gооglе АdWоrdѕ. Moжeтe дa ce oтĸaжeтe oт пoĸaзвaнe нa peĸлaмa чpeз Gооglе АdWоrdѕ тyĸ.

Какви видове лични данни обработва нашето дружество при посещението Ви в нашите физически магазини?

При посещение в нашите физически магазини нямате задължение да се идентифицирате пред нас.

Възможно е Ваши лични данни да бъдат обработени при процесите за видеонаблюдение, заплащане с банкови карти, доставка на стоки до адрес и издаване на фактура за физически лица.

Какви видове лични данни обработва нашето дружество в процеса на подбор на персонал?

При кандидатстване за работа при нас очакваме от Вас да получим данни за Вашето име, контакти, образование, професионален опит, предишни местоработи, както и сходна относима информация, необходима в процеса ни на подбор на персонал.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на:

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
 • Обработващи лични данни с оглед поддържането на информационните системи на дружеството, доставка на услуги, видеонаблюдение и др. В тези случаи отношенията между дружеството и обработващите лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

Личните данни от профила Ви ще бъдат изтрити в разумен срок, след Ваша заявка за изтриването им.

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор, се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Личните данни на кандидатите за работа ще бъдат изтрити или унищожавани в срок до 60 дни от приключване на процедурата за подбор на кандидати, освен при изрично дадено от кандидата съгласие за съхраняването им за по-дълъг период.

Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, сключване на договори с обработващи на лични данни, поддържане на сертифицирана система за управление по стандарт ISO9001.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „МАР МАГ ИТИ“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на адрес [email protected]. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Настоящата политика за поверителност е последно актуализирана на 22.04.2024 г.